MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Şahıstan Şirkete Devir


MADDE23 (1)Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Bunagöre;

b)Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçekkişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibigerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilikiçinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzelkişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesisahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmışmuafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzelkişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilikadına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülenşartların sağlanması zorunludur.

b)Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılıKanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzelkişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzelkişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

c)Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygunolarak tür değiştirmesi halinde; yetki belgesi/belgeleri, yeniortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

(3)Bu maddeye göre yapılan/yapılacak işlemler için, ilgili yetkibelgesine/belgelerine ilişkin;

a)Üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

b)Bu Yönetmelikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması,

c)Bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumunagelmemiş olması,

ç)Yetki belgesinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmişolması,

şarttır.

(4)Bu maddeye göre yetki belgesi düzenlenirken, önceki yetki belgesiiçin, 14 üncü maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmışolan asgari kapasite kaybına dair süreler dikkate alınmaz.

  

ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR  K1- K1*  Devri İçin İstenilen Belgeler;

Devreden İçin Evraklar

   • Devreden Şahıs Şirkete En Az %25 Ortak olduğunu gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi 

   • Feragatname Asıl- K Belgesi devri için Noterden düzenlenmiş olacak

   •  

   • Devralan İçin Evraklar

   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüm Ortak ve Yetkililerin)

   • İmza  Sirküsü Noterden (Fotokopisi)

   • Tüm Ortak ve Yetkililerin Adli Sicil Kaydı- (Sabıka Kaydı Var ise Adliyeden Hükümlü Özeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise Yerine Getirme Fişi)

   • Araçların Ruhsat Fotokopileri – Muayeneli ve Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti 

   • Vergi Levhası Fotokopisi

   •  

   •     Araç ve Tonaj Şartları

   • Şirketse 50 Ton Azami Yüklü Ağırlıklı Araç Olması Zorunludur ( K1İçin)

   • Şirket 35 Ton AzamiYüklü Araçlar Olması Zorunludur (K3 İçin)

   • Ruhsat Bilgisinde CinsiBölümünde Özel Amaçlı Taşıt (Çekici, Oto Kurtarıcıvb..) Şeklinde Yazan Araç Olması Zorunludur (K1(Ö) İçin)

* Başvuruyu Şirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname (Ticaret Odası veya Ulaştırma Bakanlığı yazmak zorunda) sahibi kişi yapabilir.


 

ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR  K2- K2*  Devri İçin İstenilen Belgeler;

       Devreden İçin Evraklar

   • Devreden Şahıs Şirkete En Az %25 Ortak olduğunu gösterir  Ticaret Sicil Gazetesi 

   • Feragatname Asıl- K Belgesi devri için Noterden düzenlenmiş olacak


   • Devralan İçin Evraklar

   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüm Ortak ve Yetkililerin)

   • İmza  Sirküsü Noterden (Fotokopisi)

   • Tüm Ortak ve Yetkililerin Adli Sicil Kaydı- (Sabıka Kaydı Var ise Adliyeden Hükümlü Özeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise Yerine Getirme Fişi)

   • Araçların Ruhsat Fotokopileri – Muayeneli ve Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti 

   • Vergi Levhası Fotokopisi


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER