MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Şahıstan Şahısa K Belgesi Devri


MADDE23 – (1)Aşağıdaki haller yetki belgesi devri olarak kabul edilmez. Bunagöre;

a)Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; yetki belgesi,babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri arasında bulunan bir gerçek kişi adına düzenlenebilir. Eğer yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni sahibi adına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

b)Gerçek kişilerde, yetki belgesi sahibinin talebi üzerine; gerçek kişi adına düzenlenmiş olan yetki belgesi, yetki belgesi sahibi gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari % 25 hisseye sahip olması kaydıyla söz konusu tüzel kişilik adına düzenlenebilir. Eğer gerçek kişi yetki belgesi sahibine bu Yönetmeliğin geçici maddeleri ile tanınmış muafiyetler varsa; bu muafiyetler yeni yetki belgesi sahibi tüzelkişi için geçerli olmaz. Yetki belgesinin yeni tüzel kişilikadına düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartların sağlanması zorunludur.

(2)Tüzel kişiliklerin, bölünmeleri, birleşmeleri ve tür değiştirmeleri halinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

a)Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılıTürk Ticaret Kanununa uygun olarak bölünmesi halinde; tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi, yeni ortaya çıkan tüzel kişiliklerden sadece biri adına düzenlenebilir. Bunun için,bölünme sonucunda ortaya çıkan tüzel kişiliklerin, yetki belgesinin düzenleneceği tüzel kişilik lehine noter onaylı muvaffakatname vermeleri şarttır. Bu durumdaki tüzel kişiliklerin,birden fazla yetki belgeleri olması halinde, her bir yetki belgesi için yukarıda belirtilen hüküm ayrı ayrı uygulanır. Bu bentle ilgili Bakanlıkça ayrıca düzenleme yapılabilir.

b)Yetki belgeli veya yetki belgesiz bir tüzel kişiliğin 6102 sayılıKanuna uygun olarak aktif ve pasifiyle bir başka yetki belgeli tüzelkişiyle birleşmesi halinde; bu birleşmeye göre birleşilen tüzel kişilik adına yetki belgesi yeniden düzenlenir.

c)Yetki belgeli bir tüzel kişiliğin 6102 sayılı Kanuna uygunolarak tür değiştirmesi halinde; yetki belgesi/belgeleri, yeni ortaya çıkan tüzel kişilik adına düzenlenir.

(3)Bu maddeye göre yapılan/yapılacak işlemler için, ilgili yetki belgesine/belgelerine ilişkin;

a)Üzerinde bulunan tüm uyarmaların kaldırılması,

b)Bu Yönetmelikle belirlenmiş tüm şartların sağlanmış olması,

c)Bu Yönetmeliğe göre faaliyeti durdurulmamış veya iptal durumuna gelmemiş olması,

ç)Yetki belgesinin ilk veriliş tarihinden itibaren doksan gün geçmişolması,

şarttır.

(4)Bu maddeye göre yetki belgesi düzenlenirken, önceki yetki belgesi için, 14 üncü maddenin yirmi birinci fıkrasına göre hesaplanmış olan asgari kapasite kaybına dair süreler dikkate alınmaz.     

 

ŞAHISTAN ŞAHISA DEVİR K1 - K1(Ö) - K1*- K3 Devri İçin İstenilen Belgeler;

        Devreden İçin Evraklar

   • 1.derece akraba (babası veyaannesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri) olduğunu gösterir Nüfus Kayıt Örneği -Nüfus Müdürlüğünden veya Edevletten

   • Feragatname Asıl- K  Belgesi devri için Noterden düzenlenmiş olacak


 

Devralan İçin Evraklar 

   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

   • İmza Beyannamesi Noterden(Fotokopisi)

   • Adli Sicil Kaydı- (Sabıka Kaydı Var ise Adliyeden Hükümlü Özeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise Yerine Getirme Fişi)

   • Araçların Ruhsat Fotokopileri – Muayeneli ve Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti ( Şoförler Odası /Esnaf Sanatkarlar Odası /Ticaret ve Sanayi Odası)

   • Vergi Levhası Fotokopisi

   • ElektronikTebligat (E-Tebligat) BİLDİRGESİ ekran görüntüsü de olabilir(Gelir İdaresi Bşk’lığından alınacak)


 

                         Araçve Tonaj Şartları

   • Şahısise 25 Ton Azami Yüklü Ağırlık Araçlar Olmak Zorunda

   • (K3 ) AzamiYüklü Ağırlığı 35 Ton Olmak Zorunda

   • (K1Öİçin) RuhsatBilgisinde Araç Cinsi Bölümünde önce Özel Amaçlı Taşıt sonra kamyonet/kamyon yazmalıdır

        *Başvuruyu Şirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname (Ticaret Odası veyaUlaştırma Bakanlığı yazmak zorunda) sahibi kişi yapabilir.

 

ŞAHISTAN ŞAHISA DEVİR  K2- K2*  Devri İçin İstenilen Belgeler;


 

Devreden İçin Evraklar

   • 1.derece akraba(babası veya annesi veya eşi veya çocukları veya kardeşleri) olduğunu gösterir Nüfus Kayıt Örneği -Nüfus Müdürlüğünden veya Edevletten

   • FeragatnameAsıl- K Belgesi devri için Noterden düzenlenmiş olacak


 

Devralan İçin Evraklar

   • NüfusCüzdanı Fotokopisi

   • İmzaBeyannamesi Noterden(Fotokopisi)

   • AdliSicil Kaydı- (SabıkaKaydı Var ise Adliyeden HükümlüÖzeti veya Gerekçeli Karar- ceza paraya çevrildi ise YerineGetirme Fişi)

   • AraçlarınRuhsat Fotokopileri – Muayenelive Son Hali

   • Kayıtlı olduğu Odadan Bu Yıla Ait Oda Kayıt Sureti (Ziraat Odası – Çiftçilik Belgesi / Esnaf Sanatkarlar Odası /Ticaret ve Sanayi Odası)

   • Vergi Levhası Fotokopisi

*Başvuruyu Şirket Yetkilisi veya Noter Onaylı Vekaletname (Ticaret Odasıveya Ulaştırma Bakanlığı yazmak zorunda) sahibi kişiyapabilir.

  


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER