MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Merkezi Türkiye Dışında Bulunan Ticari İşletmelerin Türkiye Şubeleri 12.08.2016 tarihinde yayınlandıKURULUŞ

 

Yabancı bir hukuka tabi olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur(Apostil Şerhi belgenin düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca yapılmalıdır.)

 
 


1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Ticari işletmenin merkezinin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, şube açacak işletme için tescilde aradığı şartların yerine getirildiğini ve şubenin tescili için ibrazı gerekli olan belgeleri gösteren yetkili makamdan alınmış yazı ve Türkçe çevirisi (1 adet)
3. Kaynak ülkede şubenin tescili için ibrazı gerekli tüm belgeler
4. Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belge
5. Ana şirket sözleşme (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
6. Merkezin yetkili organının şube açma ve şubeye Türkiye'de yerleşik tam yetkili temsilci atanmasına ilişkin karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
7. Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı ve soyadı, kimlik numarası ve yerleşim yeri ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamesi (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
8. Şube açma kararında, Türkiye'deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler ile bunlara verilen yetki belirtilmemiş ise bu konulara ilişkin düzenlenen vekaletname (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)
9. Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet asıl)
10. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı

ÖNEMLİ NOT:

  • Yabancı firmaların Türkiye’ de açılacak ilk şubelerinin ünvanı :
    Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + MERSİN Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenmelidir.
    Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya MERSİN Merkez Şubesi
  • Türkiye'de birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında “Merkez” kelimesine yer verilmeyecektir.
  • Şube için atanan temsilcinin tam yetkili olması ve yerleşim yerinin Türkiye olması ŞARTTIR.
 

ADRES NAKLİ

 

1. Dilekçe

2. Merkez veya Türkiye Şubesi tarafından alınan adres değişikliği kararı (1 adet noter tasdikli)

 

TEMSİL İLZAM

 

1. Dilekçe

2. Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdür/müdürlerinin şube yetkilisi ile ilgili karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)

3. Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet)

4. Şube yetkilisinin T.C. Kimlik dökümü

5. Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair beyanname

 

TASFİYEYE GİRİŞ

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)

3. Merkez veya Türkiye şubesi tarafından alınan sona erme kararı (1 adet noter tasdikli) (Karar merkez tarafından alınmışsa 1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)

4. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği ve gerekiyorsa Türkçe çevirisi

5. Tasfiye Memurunun Şirket Müdürleri haricinden seçilmesi halinde Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. 

6. Tasfiye memurlarının şubeyi temsil eden kişi veya kişilerin dışından seçilmesi halinde görevi kabul beyanı

 

  • Tasfiye Memurunun TC uyruklu ve yerleşim yerinin Türkiye olması ŞARTTIR.

 

Önemli Not: Alacaklılara Çağrı İlanı Tasfiye Giriş tescili ile birlikte Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Ticaret Sicili Gazetesine alacaklılara çağrı ilanı için ayrıca bir ilan işlemi yapılmasına gerek yoktur.

 

TASFİYE SONU

 

Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair kararı alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

 

1. Dilekçe

2. Son ve kesin bilanço

3. Kapanış karar (1 adet asıl) (1 adet noter tasdikli Türkçe çevirisi)

4. Alacaklılara birer hafta arayla üç kere çağrının yapıldığını gösteren sicil gazeteleri

 

---

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER