MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Limited Şirket Tescil Evrakları 16.08.2017 tarihinde yayınlandıLimited Şirketlerin Şirket Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: 

Limited Şirket Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren TicaretSicili Müdürlüklerinde onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Şirket Sözleşmesi onaylamaişlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için Mersis Başvurusu yapılmış şirket sözleşmesi, şirket ortaklarının T.C. Uyruklu olmasıhalinde nüfus cüzdan sureti, Yabancı Uyruklu olması halinde noter onaylı tercüme edilmiş pasaport sureti ve yeminli tercümanın açık adresi ile nüfus cüzdan sureti fotokopileri, ayrıca vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletname fotokopisi ile vekilin  nüfus cüzdan sureti yada noter onaylı pasaport tercümesi fotokopilerinin Müdürlüğümüze ibrazedilmesi gerekmektedir.

 

Şirket Kuruluşları Hakkında Duyuru

 • 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Limited ve Anonim Şirketlerin Şirket Sözleşmesi Onayı, Şirket Sözleşmesinin ve Kuruluş evraklarının kontrolü ile Şirket Kuruluş Tescili Müdürlüğümüz tarafından aynı anda yapılacaktır. Şirket Sözleşmesi Onayı için Randevu günü ve saatinde Müdürlüğümüze gelirken Hükmi Şahıs Dilekçesi, Oda Kayıt Beyannamesi, Banka Blokesi yapması gereken şirketler için Banka Bloke Yazısı ve Kuruluş Tescili için yapılacak ödeme tutarlarını da yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur. 
 • Kuruluş tescili ile birlikte şirketin Ticari Defterleri Müdürlüğümüz tarafından açılış onayı yapılarak teslim edilecektir. Ticari Defterler standart 100’ er sayfa olarak hazırlanmıştır. Ancak Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter Defterinden sayfa sayısının fazla olmasını isteyenlerin Tescil işleminden önce sayfa sayısını belirtmesi ve hizmet ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Amaç Konu ile ilgili duyuru: Şirketin Amaç ve Konusu içeriğinin “ Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde” olması gerekmektedir. Kuruluş aşamasında Şirket Sözleşmesinde ve daha sonrasında Tadili gerçekleşecek Amaç ve Konu metinlerinde HER TÜRLÜ, HER NEVİ,HER ÇEŞİT, VE BENZERİ, BİLUMUM gibi genel ifadeler kullanılmayacaktır. 

Örnek: Her türlü gıda maddelerinin…
 

Vekaletname ile ilgili duyuru: Limiited Şirket Genel Kurul Toplantılarında kullanılacak vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 21)

Ayni Sermaye: Şirket kuruluşunda ana sözleşmede, sermaye artırımında ise yeni şekil tadil metninde ;Sermaye olarak konulan ayınlara karşılık verilecek payların sayılarının varsa gruplarının ve pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olduklarının ana sözleşmede/yeni şekil tadil metninde açıkça belirtilmesi şarttır.Ayni sermayeye ilişkin bilirkişi tarafından biçilen değer bu değerin yer aldığı raporun tarihi bilirkişilerin mahkemece atandıkları ve mahkemenin onayı da esas sözleşmede/ yeni şekil tadil metninde ifade olunmalıdır. (TTK 339)

 

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru 

Limited Şirketlerin kuruluş tescilinde imza beyannamesi Ticaret Sicili Müdürlüklerinden düzenlenir. Kuruluş tescili haricinde ki işlmler için imza beyannamesi Noterler veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenir.

-Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatıuyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir.Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

-Şirket sözleşmesinin imzalanmasında kurucunun aynı zamanda şirketit emsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göretasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynıticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.

 

01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyannamesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görevi kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.(6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)

Yeni TC kimlik sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’ e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım –Videolar - Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır

Önemle Duyurulur.


KURULUŞ

 

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr

2. Hükmi Şahıs Dilekçesi

3. En az 1 Şirket Sözleşmesi (Şirketi Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanacaktır.)

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

4. Şirket Müdürlerinin Şirket Sözleşmesine göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet)

 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı: Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

5. Rekabet Kurumu Ödemesi (01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilmekektir.)

 

6. Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair Yazılı Beyanı
7. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları
8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
9. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
11. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için "Serbest Bölge İzin Yazısı
12. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

13. Şirket kuruluşu işlemi VEKALETEN yapılacaksa, sözleşme imzalaması için düzenlenecek vekaletnamede “Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde adıma her türlü ticari şirketler kurmaya, şirket sözleşmesini imzalamaya sermaye taahhüdünde bulunmaya müdür seçilmesi halinde ticaret siciline tescil dilekçelerini imzalamaya, Ticaret Odalarına kayıt belgelerini imzalamaya...” ibaresinin de bulunması şarttır.

 

ŞUBE AÇILIŞI

  1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr 2. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
3. Hükmi Şahıs Dilekçesi
4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet
5. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)

 

 

MERKEZ NAKLİ

 

1. Ticaret Sicili Yönetmeliği 111.Maddesine göre düzenlenmiş belge

2. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr
3. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Merkez Nakli Kararı (1 Adet noter tasdikli)
4. Hükmi Şahıs Dilekçesi

 

 

HİSSE DEVRİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Hisse Devri Kararı (1 Adet Noter onaylı)

 • Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası; yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Hisse Devir Sözleşmesi (1 Adet asıl)
4. Devir eden ve devir alan ortakların pay defteri ilgili sayfası ile noter onay sayfasının fotokopisi
5. Alınan Hisse Devri Kararında Müdür Değişikliği var ise karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi(1 Adet Asıl )
6. Şirket tek ortaklı hale geliyor ise; Müdürün şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten Beyanname
7. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

8. Şirkete yeni ortak olacak yabancı uyruklu kişi var ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.

 

TEMSİL

  1. Dilekçe (1 Adet )
2. Karar (1 Adet )
 • Ortaklardan en az bir tanesinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK 623)
 • Uyarı : Şirket müdürünün birden fazla olması halinde bunlardan birinin şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanması şarttır. (TTK 624)

3. Yeni yetkili var ise karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet Asıl )
4. Hariçten müdür ataması var ise görevi kabul ettiğine dair yazılı - Örnek Beyanname
5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

6. Yetki verilen kişi yabancı uyruklu ise Pasaportun tercüme edilmiş noter onaylı sureti ve potansiyel vergi numarasını gösterir yazı.

 

GENEL KURUL

  1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter Tasdikli 1 ASIL - 1 FOTOKOPİ)
3. Ana sözleşme tadili ile ilgili madde tadilleri var ise; ilgili madde tadiline ait evraklari

Not: OLAĞAN veya OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ İÇİN YUKARIDAKİ EVRAKLAR DIŞINDA BAŞKA EVRAK GEREKMEMEKTEDİR.
 

DENETÇİ SEÇİMİ

 

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ve denetçi sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

 

SERMAYE ARTIRIMI

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermaye Artırımı Kararı (1 Adet Noter onaylı)

3. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.

 

4. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.
5. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve aynı varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları

 • Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları ayni sermaye olarak kabul edilmiştir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

a. Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343. maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.

6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

NOT: Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı (Müdürler Kurulu Beyanı) ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 4.fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

 

SERMAYE AZALTIMI

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)

3. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
4. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu
5. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
6. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge
8. Sermaye,zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa; Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini gösteren belge  (Zararlar sonucunda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla yapılan sermaye azaltımında Şirket müdürlerince alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 6. ve 7.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.)​

 

TASFİYE GİRİŞ

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiye Giriş Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Tasfiye Memurunun Şirket Müdürleri haricinden seçilmesi halinde Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. 
4. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

 • Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)
 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Yetkili olanların karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 Adet asıl)
4. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor
 

TASFİYE SONU

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tasfiye Sonu Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Tasfiye Sonu Bilançosu.  (1 Adet Asıl)
4. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)
 

ŞUBE KAPANIŞI

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Merkezi başka ilde ise son ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tadil Kararı (1 Adet Noter onaylı)
 

ACENTELİK TESCİLİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Vekaletnamesi (1 Adet Noter onaylı)
 

ACENTELİK FESHİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Fesihnamesi (1 Adet Noter onaylı)
 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Karar (1 Adet Noter onaylı)

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

 

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numarataj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

3- Belediye Numarataj Yazısında Şirketin eski ve yeni adresinin aynı adres olduğu ve belediye tarafından güncelleme yapıldığı için adresin değiştiği belirtilecek.

 

SÜRE UZATIMI

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
3. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devam ettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu  (1 Adet)
   *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise; Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet
 

Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin veya Ortakların
Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
    Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
    Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair  İçişleri Bakanlığı yazısı.
7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
 

SURİYE/IRAK VB ÜLKE VATANDAŞLARININ Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin
veya Ortakların
TÜRK VATANDAŞLIĞINA Geçmesi

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
4. Vukuatlı nüfus cüzdan örneği

 

NOT: Kararda Türk Vatandaşlığına geçen şahsın Pasaport Numarası ve Yeni T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.

 

---

Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER