MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Kollektif Şirketler 11.08.2016 tarihinde yayınlandı


KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle tabidir, mukaveledeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket mukavelesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

1. Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
2. Şirketin kollektif olduğu
3. Ticaret ünvanı ve merkezi
4. Çalışma konusu
5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
6. Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

KURULUŞ

  1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (2 adet)
3. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet )
4. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı
 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Dilekçe
2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 adet )
3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
4. Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.
 

ŞUBE AÇILIŞI

  1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 adet )
3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet)
4. Merkez başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği
5. Merkez başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN MERSİN’E MERKEZ NAKLİ

  1. Hükmi Şahıs Dilekçesi
2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
3. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
4. Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (2 adet)
 
 

TASFİYE

  1. Dilekçe
2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi (1 adet )
3. Tasfiyeye ilişkin karar (1 adet Noter onaylı)
4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
5. Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket ana sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)
 

TASFİYE SONU

  1.Dilekçe 
2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin noter tasdikli karar veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
4. Son bilanço
 

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER