MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Anonim Şirket Tescil Evrakları 16.08.2017 tarihinde yayınlandı


Şirket Kuruluşu Hakkında Önemli Duyuru:

Şirket kuruluş başvurularında Şirket Sözleşmesinin Mersis Sistemi üzerinde ortakların E-İmzası ile imzalanması imkanı bulunmaktadır. Ortakların şirket sözleşmesini E-imzaları ile imzalaması halinde ayrıca Müdürlüğümüz huzurunda şirket sözleşmesinin imzalanmasına gerek yoktur.

 

Anonim Şirketlerin Şirket Sözleşmesinin Onaylanması hakkında duyuru: 
Anonim Şirket Sözleşmeleri 15/03/2018 tarihinden itibaren Noterlerde ve Ticaret Sicili Müdürlüklerinde onaylanmaktadır. Müdürlüğümüz Şirket Sözleşmesi onaylama işlemlerini randevu sistemi ile yapmaktadır. Randevu alabilmek için MERSİS Başvurusu yapılmış şirket sözleşmesi, şirket ortaklarının T.C. Uyruklu olması halinde nüfus cüzdan sureti, Yabancı Uyruklu olması halinde noter onaylı tercüme edilmiş pasaport sureti ve yeminli tercümanın açık adresi ile nüfus cüzdan sureti fotokopileri, ayrıca vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletname fotokopisi ile vekilin nüfus cüzdan sureti yada noter onaylı pasaport tercümesi fotokopilerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Şirket Kuruluşları Hakkında Duyuru

 • 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Limited ve Anonim Şirketlerin Şirket Sözleşmesi Onayı, Şirket Sözleşmesinin ve Kuruluş evraklarının kontrolü ile Şirket Kuruluş Tescili Müdürlüğümüz tarafından aynı anda yapılacaktır. Şirket Sözleşmesi Onayı için Randevu günü ve saatinde Müdürlüğümüze gelirken Hükmi Şahıs Dilekçesi, Oda Kayıt Beyannamesi, Banka Blokesi yapması gereken şirketler için Banka Bloke Yazısı ve Kuruluş Tescili için yapılacak ödeme tutarlarını da yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur. 
 • Kuruluş tescili ile birlikte şirketin Ticari Defterleri Müdürlüğümüz tarafından açılış onayı yapılarak teslim edilecektir. Ticari Defterler standart 100’ er sayfa olarak hazırlanmıştır. Ancak Yevmiye, Defteri Kebir ve Envanter Defterinden sayfa sayısının fazla olmasını isteyenlerin Tescil işleminden önce sayfa sayısını belirtmesi ve hizmet ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

Amaç Konu ile ilgili duyuru: Şirketin Amaç ve Konusu içeriğinin “ Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde” olması gerekmektedir. Kuruluş aşamasında Şirket Sözleşmesinde ve daha sonrasında Tadili gerçekleşecek Amaç ve Konu metinlerinde HER TÜRLÜ, HER NEVİ,HER ÇEŞİT, VE BENZERİ, BİLUMUM gibi genel ifadeler kullanılmayacaktır. 

Örnek: Her türlü gıda maddelerinin…

Anonim Şirketlerin Şirket Esas Sözleşmesi hazırlanırken Yönetim Kurulu Üye Sayısı Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Konular.

Anonim Şirket Esas Sözleşmesi düzenlenirken 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 339. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üye Sayısının tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. Şirket Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Maddesi  ‘’Yönetim Kurulu en az 1 en fazla 5 üyeden oluşur’’ şeklinde alt ve üst sınırları belirtilmiş olarak yada  ‘’Yönetim Kurulu 1 üyeden oluşur’’ ‘’Yönetim Kurulu 2 üyeden oluşur’’ şeklinde üye tam sayısı belirtilmiş olarak düzenlenmelidir.  Yönetim Kurulu Üye Sayısının tam olarak belirtilmediği ‘’Yönetim Kurulu en az 1 üyeden oluşur’’ yada  ‘’Yönetim Kurulu en fazla 5 üyeden oluşur’’ şeklinde düzenlen şirket sözleşmeleri Türk Ticaret Kanunun 339.Maddesine göre düzenlenmediği için Müdürlüğümüzce red edilecektir. Önemle duyurulur.

Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru

1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 359 uncu maddesiyle tüzel kişilerin bizzat kendilerinin yönetim kurulu üyesi olabileceği ve tüzel kişinin yanında bir gerçek kişinin de tescil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yani 1/10/2012 tarihine kadar istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, 6103 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince yönetim kurulundan istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine genel kurulca yeni üyenin seçilmesi veya 6102 sayılı Kanunun 363 üncü maddesi uyarınca yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından atama yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, yönetim kurulu üyelerinin tamamı veya çoğunluğu tüzel kişi ortakların temsilcilerinden oluşan anonim şirketlerde, söz konusu üyelerin, yönetim kurulu toplantı nisabı kaybolmayacak şekilde farklı zamanlarda istifa etmeleri ve yerlerine seçilecek üyelerin tescil edilmesi suretiyle Kanuna uyum sağlayabileceklerdir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.


Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru (Resmi Gazete Tarih : 28.11.2012  Sayı: 28481)

MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Vekaletname ile ilgili duyuru: Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında kullanılacak vekaletnamede; şirketin unvanı, ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi, vekilin adı ve soyadı, pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya unvanı ve imzasının bulunması şarttır. Bu bilgilerden herhangi biri bulunmayan özel veya genel vekâletnameler geçersizdir. Konuya ilişkin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri saklıdır.

Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir.Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla, nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.

(Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 21)

Ayni Sermaye: Şirket kuruluşunda ana sözleşmede, sermaye artırımında ise yeni şekil tadil metninde ;Sermaye olarak konulan ayınlara karşılık verilecek payların sayılarının varsa gruplarının ve pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olduklarının ana sözleşmede/yeni şekil tadil metninde açıkça belirtilmesi şarttır.Ayni sermayeye ilişkin bilirkişi tarafından biçilen değer bu değerin yer aldığı raporun tarihi bilirkişilerin mahkemece atandıkları ve mahkemenin onayı da esas sözleşmede/ yeni şekil tadil metninde ifade olunmalıdır.(TTK 339)

İmza Beyannamesi Hakkında Duyuru 

Anonim Şirketlerin kuruluş ve diğer tescil işlemlerinde kullanılacak imza beyannamesi Noterlerden ya da Ticaret Sicili Müdürlüklerinden düzenlenir.

-Yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanı, bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatıuyarınca yetkili makamlarca onaylanması suretiyle düzenlenebilir.Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur.

-Şirket sözleşmesinin imzalanmasında kurucunun aynı zamanda şirketit emsile yetkili olması durumunda, kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin müdürlüğe verilerek sicil dosyasına konulması koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.Vekâletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göretasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

Bir kişinin bir ticaret şirketiyle birlikte şubesine yahut aynıticaret şirketinin birden fazla şubesine imzaya yetkili olarak atanması durumunda; ticaret şirketi veya şubeleri aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla ayrıca imza beyannamesi verilmez.

01.03.2022 Tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğüne imza beyannamesi vermesi gereken gerçek kişilerden yeni kimlik kartı olanların imza beyannameleri İle görevi kabul yazıları MERSİS sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edileceğinden ayrıca görevi kabul yazısı ve imza beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.(6102 sayılı kanun 40. Maddesi gereğince)

Yeni TC kimlik sahibi olmayan yetkililer imza beyannamesi ve görevi kabul yazısını eski usulde vermeye devam edecektir.

Yeni uygulamalara ilişkin yardım dokümanlarına, https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index ana sayfasında yer alan “Kullanım Klavuzu – Dijital İmza Beyanı İşlemleri” adımları ya da MERSİS’ e kullanıcı girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda yer alan “Yardım –Videolar - Dijital İmza İşlemleri” adımları takip edilerek ulaşılması mümkün bulunmaktadır

Önemle Duyurulur.KURULUŞ

 

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/

2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
 

3. En az 1 adet Şirket Sözleşmesi
4. Şirket Müdürlerinin Şirket Sözleşmesine göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi.  (1 adet)

5. Rekabet Kurumu Ödemesi (01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilmektedir.)

6. Pay sahipleri dışında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanı.

 • Örnek Belge için tıklayınız...
  • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

7. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ nün ödendiğine dair banka yazısı (6102 sayılı TTK Md.345 göre)

8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
11. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
12. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
13. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
14. Serbest Bölgede kurulacak şirketler için "Serbest Bölge İzin Yazısı
15. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

16. Yabancı uyruklu ortak var ise 1 adet tercüme edilmiş noter tasdikli pasaport sureti

17. Şirket kuruluşu işlemi VEKALETEN yapılacaksa, sözleşme imzalaması için düzenlenecek vekaletnamede “Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde adıma her türlü ticari şirketler kurmaya, şirket sözleşmesini imzalamaya sermaye taahhüdünde bulunmaya müdür seçilmesi halinde ticaret siciline tescil dilekçelerini imzalamaya, Ticaret Odalarına kayıt belgelerini imzalamaya...” ibaresinin de bulunması şarttır.

 

ŞUBE AÇILIŞI

  1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/ 2. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
3. Hükmi Şahıs Dilekçesi
4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 adet)
5. Şube Açma Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
 

ŞUBE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Adres Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 

ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

Şirket merkezindeki unvan değişikliği sebebi ise;

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Unvan Değişikliği sebebini belirten ayrıntılı Dilekçe  (1 Adet)
2. Merkezdeki unvan değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

Şirket Şubenin ünvanını değiştirmek istiyorsa ;

1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Unvan Değişiklik Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

ŞUBE YETKİLİSİ

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Yetkili Atama / İptal Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Yetki atama var ise ; Şube temsilcilerinin şube açma kararına göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi.

4. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

 

MERKEZ NAKLİ

  1. Ticaret Sicili Yönetmeliği 111.Maddesine göre MERSİS'ten düzenlenmiş belge
2. Ana sözleşmesinin değişen maddelerini gösteren Karar (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hükmi Şahıs Dilekçesi
4. Genel Kurul Toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
5. Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisinin bulunması halinde Bakanlık Temsilcisi atama yazısı
6. Hazirun cetveli ; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
7. MERSIS Başvurusu http://mersis.gtb.gov.tr/
 

GENEL KURUL (OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ)

 

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış şekilde) (Noter Onaylı 1 ASIL - 1 FOTOKOPİ)

 • Tekpay sahipli şirketlerde Genel Kurul Toplantı Tutanağını tek paysahibinin Tek Pay Sahibi sıfatıyla imzalaması gerekmektedir.

3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1adet noter tasdikli)

 • Tekpay sahipli şirketlerde, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tekpay sahibi tarafından Tek Pay Sahibi sıfatıyla imzalamasıhalinde hazirun cetveli düzenlenmesi zorunlu değildir.

 • NOT: OLAĞAN veya OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ İÇİN YUKARIDAKİ EVRAKLAR DIŞINDA BAŞKA EVRAK GEREKMEMEKTEDİR.

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı.

 • Kuruluş ve ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi olmayan ve Tek Pay Sahipli olan şirketlerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu değildir.
 • Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu gerektiren Genel Kurullar için tıklayınız.

5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu yetki kararı (1 Adet Noter Onaylı)

 • Kararda; Yönetim Kurulu Üyelerin veya Yetkili olarak atanan şahısların isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir. (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası)

6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi.  (1 Adet)
7. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin ve yetkili atananların görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge.

 • Örnek Belge için tıklayınız...
  • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

8. Tüzel ortak, yönetim kuruluna seçilmesi halinde ise, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı ile tüzel ortağın belirlediği geçek kişi temsilciye dair yetkili organ kararı
9. İç Yönerge var ise; 1 adet (İç Yönergesini tescil ettiren şirketler tekrar iç yönergesini tescil ettirmeyeceklerdir.)

10. Tek pay sahibi değişikliği var ise Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter onaylı)

 

DENETÇİ SEÇİMİ

 

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Kanunun 400 üncü maddesinde sayılan bağımlılık hallerinden birinin kendisinde bulunmadığına ilişkin denetçinin görevi sözleşmesinin akdedildiğine ilişkin denetçinin görevi kabul beyanı

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ

  1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı) 4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 

SERMAYE ARTIRIMI

 

A) Sermaye artırımının tescilinden önce yönetim kurulunun yeni pay alma hakkının kullanılması esaslarının belirlenmesine ilişkin kararının ve sermayenin halka arz edilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış izah namenin tescil edilmesi gerekir.

B) Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir;

1. Dilekçe
2. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararı, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen defterlere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
     Tadil Kararının Word dosyası olarak [email protected] adresine mail atılması gerekmektedir.
3. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir tadil metni (1 Adet)
4. Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu. (Nakden taahhüt edilen - 6102 sayılı TTK Md.345 göre)
5. Rekabet Kurumu Ödemeleri 01/01/2018 tarihinden itibaren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası vezneleri tarafından tahsil edilecektir.

 

6. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
8. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
9. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş Yönetim Kurulu Beyanı (6102 Sayılı TTK Madde 457)
10. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

Not: Anonim şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla arttırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğu şirketin öz varlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna dair bu bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının tespit edilmesi ve belirtilmesi gerekmektedir.

11. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları.

Not: Şirket ortaklarının şirketten olan alacakları, ayni sermaye olarak kabul edilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27.09.2013 tarihli genelgesine istinaden;

 • a. Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • b. Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebilecektir.

12. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı.

13. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.
14. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu.
15. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.
16. Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir

 

C) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, onbirinci fıkrada belirtilen rapor aranmaz.

Not: Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması durumunda, söz konusu fonlar sermayeye eklenmeden sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz (Sermaye Piyasası Kuruluna dahil olanlar hariç). Ancak, bu fonlarla birlikte ve bu fonların toplam tutarı kadar sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketler dışındaki şirketlerde, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda oybirliği ile karar alınmış olması şartına bağlıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde ise, bu fonların tamamı ile birlikte daha fazla miktarda sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılabilmesi, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu genel kurulda, yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verilmesine bağlıdır.

 

SERMAYE AZALTIMI

  1. Dilekçe  (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor (Denetime tabi olması rapor şirket denetçisi tarafından da düzenlenebilir)
7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde ise yeminli mali müşavir raporu
8. Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni
9. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazeteleri (ÖRNEK)
10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri
11. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı

NOT: Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise 9 ve10.maddelerde belirtilen belgeler aranmaz.

TASFİYE GİRİŞ

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
5. Tasfiye Kurulu Yetki Kararı (1 Adet Noter onaylı)
6. Tasfiye Memurunun Şirket Müdürleri haricinden seçilmesi halinde Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi. 
7.Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı
 •  Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. (TTK 536)
 

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
5. Yetki Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
6. Yetkili olanların karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmişimza beyannamesi. (1 Adet asıl)
7. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 Adet Noter Onaylı)
8. Tasfiye Memuru tarafından hazırlanmış şirketin mal varlığının pay sahipleri arasında dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin rapor

 

Şirketini tekrar faal durumuna getirecek üyelerimizin Odamıza yeniden kayıt yaptırmaları zorunludur.
ODA KAYIT EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

TASFİYE SONU

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı (Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler için)
5. Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet asıl genel kurulca onaylı)
6. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu (1 Adet Asıl)
7. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket Ana sözleşmesinin ilan maddesi uyarınca bazı şirketlerde yerel gazete)
 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 

1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu kararı (1 Adet Noter Onaylı)

NOT:
- Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.
- Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli
- Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.

 

3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan üyelerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

 • Yeni dönemde, genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu üyeliğinden istifaların ayrı tarih ve sayılı kararlarla olsa dahi, karar yeter sayısını koruyacak oranda yapılması mümkün olabilecektir; aksi halde, yani istifalar neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin sayısının karar alma nisabının altına düşecek kadar çok olması durumunda, genel kurulun toplanıp yönetim kurulu seçimi yapması gerekecektir. Örneğin; yedi üyeli yönetim kurulundan genel kurula kadar farklı tarihlerde de olsa, en fazla üç üye istifa edebilecek, bu hususa ilişkin yönetim kurulu kararı tarafımızdan tescil edebilecek, üçten fazla üyenin istifası halinde ise bu istisnai hükmün uygulanması mümkün olmayacak, genel kurulun seçim yapması gerekecektir.

5. Yetki verilen kişinin karara göre Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi. (1 Adet Asıl)

6. İstifa Dilekçesi

 

Yönetim Kurulu Kararı (Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü belirtilecektir)

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ VE DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurulu Kararı (kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü ya da tek pay sahibinin değiştiği ve tek pay sahibinin bilgileri belirtilecektir)
3. Yönetim Kurulu Üyesinin şirketin tek ortaklı olduğunu bu ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri, TC kimlik numarası, vatandaşlığını belirten yazı
4. Ortakların pay defterlerinin 1'er adet fotokopisi
 

TEK PAY SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Şirketin tek pay sahipliği durumunun sona erdiğini belirten Yönetim Kurulu Kararı (1 adet noter tasdikli)
3. Ortakların pay defterlerinin 1'er adet fotokopisi
 

ŞUBE KAPANIŞI

  1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe (1 Adet)
2. Şube Kapanış Kararı (1 Adet Noter onaylı)
3. Merkezi başka ilde ise son Yönetim Kurulu Üyelerini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Adres Değişikliği Kararı (1 Adet Noter onaylı)

 

Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir. 
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)

 

ACENTELİK TESCİLİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Vekaletnamesi (1 Adet Noter onaylı)
 

ACENTELİK FESHİ

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Acentelik Fesihnamesi (1 Adet Noter onaylı)
 

RESEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

  1. Dilekçe(1 Adet)
2. Eski ve Yeni Adresi belirten Belediye Numaraj Belgesi (1 Adet Asıl)

Uyarı:
1- Belediye Numarataj Yazısında İlgili Şirketin Ünvanının belirtilmiş olması gerekmektedir.
2- Yazılan Eski Adresin Ticaret Sicilindeki kayıtlı adres olması gerekmektedir.

3- Belediye Numarataj Yazısında Şirketin eski ve yeni adresinin aynı adres olduğu ve belediye tarafından güncelleme yapıldığı için adresin değiştiği belirtilecek.

 

SÜRE UZATIMI

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Tadil Kararı (1 Adet Noter Onaylı)
4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
5. Şirketin süresi bitmesine rağmen faaliyetini devamettirdiği ve tasfiye işlemlerine başlamadığına dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bilirkişi raporu  (1 Adet)
   *Raporun ekinde Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı var ise ayrıca getirmesine gerek yoktur. Yok ise ; Vergi Dairesi kaydının faal olduğuna dair yazı (1 adet
 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN
Adı-Soyadı, Ünvanı, Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri veya Vatandaşlığının Değişmesi

  1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurulu Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3. Türk Vatandaşlarının Ad-Soyad değişikliği ile ilgili Mahkeme Kararının onaylı sureti (Noter veya Mahkeme)
4. Yabancı Uyrukluların Ad-Soyad, Pasaport Numarası değişikliği var ise ilgili Konsolosluktan yazı ve bu yazının noter onaylı sureti
5. Yerleşim Yeri değişikliğinde;
    Tüzel kişiler için : Ticaret Sicili Gazetesi
    Gerçek kişiler için : Kararda yazılması ve kimlik paylaşım sisteminde yeni adresin görülebilmesi yeterlidir.
6. Vatandaşlığın değişmesi halinde yeni Ülke vatandaşlığını gösteren Tercüme Edilmiş 1 adet Noter Onaylı Pasaport Sureti ile diğer Ülke vatandaşlığından çıktığına dair  İçişleri Bakanlığı yazısı.
7. Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Ticaret Sicili Müdürlüklerince veya noterler tarafından düzenlenmiş imza beyannamesi.
 

SURİYE/IRAK VB ÜLKE VATANDAŞLARININ Yönetim Kurulu Üyelerinin, Müdürlerin / Şirketi Temsile Yetkili Diğer Kişilerin 
TÜRK VATANDAŞLIĞINA Geçmesi

 

1. Dilekçe (1 Adet)
2. Yönetim Kurul Kararı (1 Adet Noter Onaylı - Asıl)
3.  Değişikliği yapılacak olan kişilerin imza yetkisi var ise yeni Ad-Soyadları ile Şirket unvanına göre düzenlenmiş 1 adet Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi.
4. Vukuatlı nüfus cüzdan örneği veya İsim denklik belgesi

 

NOT: Kararda Türk Vatandaşlığına geçen şahsın Pasaport Numarası ve Yeni T.C. Kimlik Numarası belirtilecektir.

 

---

 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER