MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

2021 - Belge ve Hizmet Karşılığı Ücretler

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2020 YILI BELGE VE HİZMET KARŞILIĞI ÜCRETLER TARİFESİ


 

1

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri onay ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

TOBB tarafından, A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe Şehadetnamesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara göre belirlenir. Mesai saatleri dışında yapılan onaylarda; üyeler için TOBB tarafından belirlenen ücretin iki katı, üye olmayanlar için dört katı ayrıca ek hizmet ücreti alınır.

2

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şahadetnameleri boş belge satış ücreti (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.)

3

A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Şehadetnameleri (Menşe, Özel Menşe, EUR.1, EUR-MED ... vb.) kullanımını gösterir belge ücreti

: Her belge türü için 5 ad belgeye kadar maktuen 30 TL. Ayrıca 6.ve sonraki her bir belge için 2 TL eklenir. 

4

Rayiç fiyatı tespit ve onay ücreti

: Tespit edilen kıymeti üzerinden 15

 TL’den  aşağı olmamak üzere binde beş.

5

Numune vasıflarının onay ücreti

: Maktuen 250 TL

6

Bilirkişi ve eksper rapor ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

 

Gayrimenkul değerlemeye ilişkin bilirkişi eksper rapor ücreti

: Maktuen 240 TL

Diğer Bilirkişi ve eksper rapor ücreti 

: Maktuen 430 TL

7

Kapasite raporu ücreti, Kapasite Raporu yerine geçen Belge ücreti ile Makine Parkı Durumunu Gösterir belge ücreti

: Maktuen 450 TL

8

Fiili Tüketim belge ücreti

: Malın TL değeri üzerinden 650 TL’ den aşağı olmamak üzere binde beş.

9

Yerli Malı Belgesi, Türk Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik ile vb. sınai ve ticari mahiyette diğer her türlü belge ve bilgi ücreti

: Maktuen 270 TL

10

İş Makinesi tescil belgesi hizmet ücretleri

: Maktuen 450 TL

11

K Yetki belgesi işlemleri hizmet ücreti

: Maktuen  67,5 TL

12

K Yetki belgesi Taşıt Kartı hizmet ücreti 

: Maktuen 15 TL

13

Sigorta Acente Uygunluk Belgesi ve Sigorta Eksperleri Ruhsatı hizmet ücreti

: Maktuen  75 TL

14

Kimlik Kartı Ücreti

: Maktuen  40 TL

15

Mücbir sebep belge ücreti (Doğal afetler ve yangın için düzenlenecek belgelerde uygulanmaz)

: Maktuen 500 TL

16

Tarife tasdik ücreti

: Maktuen 150 TL

17

14, 20 yaprak Tır Karnesi ve A.T.A. Karnesi satış hizmet ücreti 

: Maktuen   19 TL

18

6 yaprak Tır Karnesi hizmet ücreti 

: Maktuen   14 TL

19

TIR+ Yaprağı hizmet ücreti 

: Maktuen   14 TL

20

Kayıp Tır Karne hizmet ücreti 

: Maktuen   60 TL

21

Tır Sisteminden faydalanan firmalar için düzenlenen taahhütname, kabul talepnamesi, firma bilgi formu vb. hizmet ücreti (her sayfa için)

: Maktuen   20 TL

22

Tır Karne Kullanım Belge ücreti

: Maktuen 150 TL

23

Sayısal Takograf veri giriş hizmet ücreti (Her bir kart için)

: Maktuen   20 TL

24

Tır sistemine başvuru hizmet ücreti

: Maktuen 270 TL

25

Tır sistemindeki firmaların bilgi güncelleme hizmet ücreti (adres, ortak, yetkili, ünvan vb.)

: Maktuen 160 TL

26

Kefaletname, taahhütname ve diğer belgelerde imza sahiplerinin sicil durumlarını gösteren tasdik / şerh ücreti

: Maktuen   38 TL

27

İmza tasdiki ücreti 

: Maktuen   35 TL

28

Ticari seyahat (vize) belgesi

: Maktuen   35 TL

29

Yabancı dille düzenlenen belge ücretleri (Tercüme ücreti hariç)

 

Faaliyet Belgesi, Kayıt Sureti vb. matbu belgeler

: Maktuen   50 TL

Yabancı dille düzenlenen özel belge ücretleri 

: Maktuen 250 TL

30

İflas, konkordato ve ihaleden men'e ilişkin belge ücreti

: Maktuen 12,50 TL

31

Ticaret Sicil ve Üye Hizmetlerinden verilen belgeler ile diğer birimlerden verilen muhtelif belge ücreti (Tapu yetki, ortak ve yetkilileri gösteren vb. belgeler) (Oda seçimlerinde kullanılacak belgelerden ücret alınmaz)

: Maktuen  35 TL

32

Kayıt sureti, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Formu onayı/belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer suretler tasdik ücreti

: Maktuen 12,50 TL

 

33

Üye Hizmetleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescili ile şahıs kayıtlarının terkin işlemlerinden dolayı hizmet ücreti alınmaz)

 

     a)      Şahıs Şirketleri

: Maktuen   75 TL

     b)      Sermaye Şirketleri

: Maktuen 150 TL   

34

MERSİS sistemine veri giriş hizmet ücreti (şahıs şirketlerinin kayıt ve diğer işlemlerinden ücret alınmaz)

: Maktuen 130 TL

35

Üye tespit rapor ücreti, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilen belge ücreti

: Maktuen   90 TL

36

Şirket ve Kooperatiflerin ana sözleşme değişikliğine ilişkin tadil kararları ve tasarılarının incelenmesi hizmet ücreti

: Maktuen 300 TL   

37

Ticaret Sicili hizmet ücretleri 

 

     a)      Kuruluş Sözleşmesi İmza Hizmet Ücreti  (sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı, imza beyannamesi, sözleşme tescili, defter tasdiki)

: Maktuen  450 TL

     b)      İmza Beyannamesi Hizmet Ücreti (Kuruluş ve diğer işlemler her bir kişi için)

: Maktuen  130 TL

     c)      Ek Defter Tasdik Hizmet ücreti 500 sayfaya kadar

: Maktuen  130 TL

     d)      Ek Defter Tasdik Hizmet ücreti 1000 sayfaya kadar

: Maktuen  330 TL

     e)      Şirketlerin nevi değişikliği, işletme rehini birleşme ve bölünme işlemleri hizmet ücreti (Ticaret Sicil Harcından muaf işlemlerden)

: Maktuen  270 TL 

     f)      Şirketlerin ticaret sicil harcından muaf; sermaye artırımı, devir, ortak, yetkili , adres, süre vb. tescil işlemleri hizmet ücreti (Belediyeler tarafından adreslerde resen yapılan değişikliğe istinaden yapılacak adres değişikliği tescillerinden hizmet ücreti alınmaz)

: Maktuen  150 TL 

     g)      Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 111. madde ve 120. maddesine göre verilecek hizmet ücreti (100 sayfaya kadar)

: Maktuen  150 TL, sonraki her sayfa için ayrıca 50 Kr

38

Meslek Grupları üye liste ücreti (birden fazla meslek grubunun listesi istenmesi halinde her meslek grubu için ayrı ayrı ücret hesaplanır.)

 

     Üye Sayısı 1-400 arası

: Maktuen 100 TL

     Üye Sayısı 401-1000 arası

: Maktuen 150 TL

     Üye Sayısı 1001 den fazla

: Maktuen 250 TL

39

Odaca görevlendirilecek Bilirkişi – Eksper ücreti

 

: 200 TL

     a)      Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dahilinde)

     b)      Bilirkişi – Eksper günlük ücreti (Mersin merkez ilçeleri – Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ilçe sınırları dışında) 

: 330 TL 

     c)      Fiili Tüketim Belgesi vb. belgelerin düzenlenmesi esnasında ihtiyaç olacak mali, hukuki vb. konularda görevlendirileceklerin günlük ücreti

: 270 TL

40

İthalat ve İhracat Rejimi Kararı kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata konu malların ekspertiz işlemleri

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına asgari ücretin %10 undan az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4 

I ) Oda Onay Ücreti 

     a)      Üyemiz olan firmalardan 

     b)      Üye olmayan firmalardan 

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına asgari ücretin %15 inden az olmamak üzere  fatura CIF bedeli üzerinden %0,4 

Her bir fatura için Oda Onay Ücreti  toplamı brüt Asgari Ücretin iki katını geçemez.

II) Bilirkişi Eksper Ücreti (Her bir bilirkişi ve/veya eksper için ayrı ayrı)

 : Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına Asgari Ücretin % 10’u 

     a)      Üyemiz olan firmalardan 

     a)      Üyemiz olmayan firmalardan 

: Faturadaki her makine başına, yedek parça ve sarf malzemeleri için her 20'lik konteyner başına Asgari Ücretin % 20’si 

Her bir fatura için Bilirkişi Eksper toplamı brüt Asgari Ücreti geçemez.

41

Tahkim hizmetleri karşılığında alınacak ücretler

 

I ) Tahkim başvuru ücreti

:  Maktuen 750 TL

II ) Giderlerine mahsuben başvuru esnasında alınacak avans tutarı 

: 500 TL

III ) Hakem Ücretleri (Her bir hakem için ayrı alınır)

 

     a)      Dava  konusu tutar       1 – 50,000 TL arası

:  450 TL

     b)      Dava  konusu tutar 50,001 – 100,000 TL arası

:  600 TL

     c)      Dava  konusu tutar 100,001 – 500,000 TL arası

:  800 TL

     d)      Dava  konusu tutar 500,001 – 1,000,000 TL arası

: 1100 TL

     e)      Dava  konusu tutar 1,000,001 TL ve üzeri

: 1750 TL

42

Ticari İstihbarat Bilgi Merkezi Hizmetleri

 

     a)      GTİP Belirleme

Maktuen: 230 TL

     b)      SIC Belirleme

Maktuen:   35 TL

     c)      Kota ( Vergi, Resmi Evraklar vb.) Bilgisi

Maktuen: 160 TL

     d)      Hedef Pazar Belirlenmesi için  Analiz

Maktuen: 650 TL

     e)      Hedef Pazarda Potansiyel Müşteri Analizi

Maktuen: 650 TL

     f)      Hedef Pazarda Kesin Müşteri Analizi

Maktuen: 650 TL

     g)      Hedef Pazarda Rakip Analizi

Maktuen: 650 TL

     ğ)      Potansiyel Müşteri Bilgisi

Maktuen: 15 TL

     h)      Kesin Müşteri Bilgisi

Maktuen: 25 TL

     ı)      Rakip Bilgisi

Maktuen: 25 TL

     i)      Açık İhale Bilgisi

Maktuen: 15 TL

     j)      İhale Sonuç Bilgisi

Maktuen: 40 TL

     k)      Müşteri Mali Durum Bilgisi

Bilgi temin güçlüğüne göre 160 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir. 

     l)      Hazır Rapor (Yayın) Bilgisi 

Bilgi temin güçlüğüne göre 160 TL ile Ücret Tavanı Arasında Belirlenir. 

 

Tarifede tespit edilen nispî  ücretler ayrıca belirtilmemiş ise 2021 yılı yıllık aidat tavanını geçemez. (2021 yılı Aidat Tavanı: 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek asgari ücretin yarısıdır.

Tarifede yazılı belgelerden gayrı belge tasdik hizmetleri, mahiyetleri itibariyle, bu tarifede gösterilen belge ve tasdik hizmetlerinden hangisine yakın bulunursa o belge ve hizmetlerin tabi olduğu ücret uygulanır. Protokolle yapılan hizmetlerden (K Belgesi, Sigorta Acente ve Eksper vb.) alınan/alınacak ücretler ile TOBB veya ilgili kamu kurumları tarafından belirlenen/belirlenecek ücretlerin eklenmesi veya değiştirilmesi halinde tarife oda yönetim kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 26.maddesine istinaden hazırlanan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odasınca uygulanmak üzere karara bağlanan 2021 yılı yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücretler tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tespit edilmiştir.

Madde 26 : Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur. Odalarca verilen hizmetin dışarıdan satın alınması halinde, satın alınan hizmetin bedeli de bu tavanın iki katını geçmemek üzere ücrete eklenerek ilgiliden tahsil edilir. …… 


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER