MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
Türkçe English
MTSO 13. Yıl
ÇAĞRI MERKEZİ 0850 304 33 33
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin Cennet Cehennem

Dış Ticaret Mevzuatı 04.06.2018 - 11.06.2018 Arasındaki Değişiklikler 13.06.2018 tarihinde yayınlandı

Dış Ticaret Mevzuatı'nda 28.05.2018 - 04.06.2018 arasındaki değişiklikler aşağıda sunulmaktadır.


Dış Ticaret Mevzuatı 04.06.2018 - 11.06.2018 Arasındaki Değişiklikler

11.06.2018

7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-6.pdf

 

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.

10.06.2018

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180610-7.htm

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin;Tanımlar, Müracaat, Müracaat mercii, Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler, Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi, İthal ve yerli makine ve teçhizat listesi değişikliği, Süre uzatımı, Yatırım konusu değişikliği, Finansal kiralama işlemleri, Tamamlama vizesi, Görev verilen kurum ve kuruluşların yükümlülükleri başlıklı maddelerinde ve EK-5 inde değişiklik yapıldı; E-TUYS uygulaması kapsamı başlıklı geçici madde eklendi; EK-1, EK-3, EK-4 ve EK-6 yürürlükten kaldırıldı.

08.06.2018

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/4)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180608-6.htm

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları ile ilgili geçici 32. madde eklenmiştir.

 

07.06.2018

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar - 2018/11697

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180607-9.pdf

Karar eki listede bildirilen bazı maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması hk.

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180607-17.htm

Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin 2018 yılı listesi

06.06.2018

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180606-9.htm

2017/4 sayılı Tebliğ kapsamında 1206.00.91.00.11 ve 1206.00.99.00.11 gtiplu Çerezlik Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanmakta olan 1500 ABD Doları/ton/brüt gözetim miktarı 2500 ABD Doları/ton/brüt yükseltildi.

05.06.2018

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-13.htm

Ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar hk.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-15.htm

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.(I/B-8. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri, II/B.13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna, II/E.9. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna ....vb)

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2018/11639

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605M1-12.pdf

İthalat Rejimi Kararı V sayılı listede yer alan 8482.10.10 (Kayıt no: 40) ve 8482.10.90 (Kayıt No: 30) gtip lu ürünlere ait tanım değiştirilmiştir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2018/11841

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605M1-19.pdf

İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 gtip lu çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu ile 1512.11.91.00.00 gtip lu ayçiçeği tohumu yağının gümrük vergisi oranları 1/8/2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

02.06.2018

Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2018/7)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-6.htm

Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp ve/veya tüp demetlerinin toplumun can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini sağlayacak şekilde ilgili mevzuata uygun olanlarına dolum yapılması ve kullanım sırasındaki periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri usul ve esasları hk.


Sayfa gönderiliyor. Lütfen bekleyiniz

ARKADAŞINA GÖNDER